FÖRENINGENS INFORMATIONSPLIKT

Masthuggets kampsportsklubb är mån om att skydda integriteten för sina medlemmar. Genom denna policy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas och lagras. Dokumentet avser personuppgifter som tillhandahållits direkt från den registrerade om inte annat tydligt framgår.
Image

DEFINITIONER

Personuppgift som regel alla uppgifter som kan kopplas till färre än sju personer i form av exempelvis: Namn, personnummer, IP-adresser, GPS-koordinater, bilder, bankuppgifter.

Personuppgiftsansvarig : en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter

Registrerad den enskilda personen som den Personuppgiftsansvariga hanterar personuppgifter om.

Laglig grund Personuppgifter får inte sparas för att de är ”bra att ha”, det måste finnas en laglig grund, t ex:

    Allmänt intresse
    Den registrerade har lämnat samtycke
    För att den personuppgiftsansvariga ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse
    Tydligt syfte och/eller intresseavvägning, t.ex. att intresset för Masthuggets kampsportsklubb väger mycket tyngre jämfört med hur stort intrånget är i den registrerades integritet
Image
Rätten att få personuppgifter rättade, raderade, begränsade samt rätten att invända mot personuppgiftsbehandling
Du har rätt till rättelse, radering, begränsning av personuppgiftsbehandling samt rätt att invända mot Du har rätt att få dina personuppgifter rättade, ändrade, flyttade och raderade. Frågor eller begäran angående detta skickas till carl@masthuggetskampsportsklubb.se.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter om dig själv som du försett den personuppgiftsansvariga med, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har även rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Det kan du enkelt göra via Idrott Online.

Rätten att återkalla ett lämnat samtycke
Du har rätt att återkalla eventuella lämnade samtycken. Detta gör du genom att skicka en begäran per e-post till carl@masthuggetskampsportsklubb.se

Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen
Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter hanterats felaktigt. Detta gör du genom att kontakta Dataskyddsinspektionen på telefon 08-657 61 00 eller via e-post datainspektionen@datainspektionen.se

Nytt ändamål för personuppgiftsbehandlingen
Om syftet med en behandling av personuppgifter ändras informeras den registrerade via en uppdatering av denna policy.